"Působnosti a kompetence ČIŽP vycházejí z takzvaných složkových zákonů pěti hlavních složek ochrany životního prostředí, kterými jsou ochrana ovzduší, ochrana vod, ochrana přírody, ochrana lesa a odpadové hospodářství a nově též ze zákona o integrované prevenci a omezování znečištění - IPPC," stojí na webu inspekce. Její kompetence v jednotlivých složkách jsou rozdílné.

Hlavním úkolem inspekce je dohled nad dodržováním obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve věcech životního prostředí. Zjišťuje nedostatky, popřípadě škody vzniklé na životním prostředí, jejich příčiny a původce a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě.

Inspektoři mají pravomoc omezit nebo zastavit škodlivou činnost a mohou za ně ukládat sankce. Rovněž mohou odebrat ilegálně držené nebo získané rostliny a živočichy, kteří jsou přísně chránění.

„Kromě správní činnosti ČIŽP dále zpracovává stanoviska, posudky a vyjádření pro rozhodnutí jiných orgánů státní správy, podílí se na řešení havárií, zejména v ochraně vod, řeší stížnosti, podání, oznámení a podněty občanů, právnických osob i jiných orgánů státní správy,“ píše se na webu.

Ředitelství ČIŽP sídlí v Praze a po celé republice se nachází deset oblastních inspektorátů a dvě pobočky inspekce.