Úřad vznikl na základě zákona o České obchodní inspekci z roku 1986 a jeho působnost spadá pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Kromě PrahyČOI inspektoráty v šesti krajských městech.

V roce 2008 inspekce odhalila na trhu celkem 129 955 kusů plagiátů nejrůznějších druhů zboží. Hodnota těchto věcí by v originálním provedení činila 176 miliónů korun. Většina zboží byla zlikvidována, pouze 13 152 kusů zboží bylo bezplatně předáno na humanitární účely.

Počet zabaveného zboží bylo v roce 2008 mnohem méně než v předešlých letech (například v roce 2006 šlo téměř o milión padělků). Důvodem poklesů zásahů inspekce je rozšíření kompetencí celníků.

Inspekce se také pravidelně zabývá například kontrolou kvality pohonných hmot. V tomto ohledu je úřad často kritizován, protože prý podle zákona nesmí zveřejnit údaje o společnostech, které nekvalitní benzín či naftu prodávaly.

Pokud inspektoři zjistí porušení zákona, mohou kontrolované osobě uložit pokut, a to do výše 50 miliónů korun. Pokud je méně závažné přečiny hrozí pokuta do pěti tisíc korun.

ČOI nekontroluje potraviny a pokrmy, touto záležitostí je pověřena Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Ústřední ředitelkou ČOI byla v dubnu 2007 ministrem průmyslu a obchodu jmenována Jana Příhodová.         


Česká obchodní inspekce kontroluje:
Dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků včetně zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu.
Zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla, pokud ověření podléhají, a zda používaná měřidla odpovídají zvláštním právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.
Dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality poskytovaných služeb.
Dodržování státních podmínek stanovených zvláštními právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování nebo poskytování činností.
Zda při uvádění stanovených výrobků na trh byly podle zvláštního právního předpisu výrobky řádně opatřeny stanoveným označením, popřípadě zda k nim byl vydán či přiložen stanovený dokument, zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům a zda v souvislosti s označením stanoveného výrobku byly splněny i požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.
Zda nedochází ke klamání spotřebitele.
Zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné.
Zda osoby poskytující spotřebitelský úvěr dodržují podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.
Zdroj: ČOI
WEB: www.coi.cz