ÚOOZ vznikl v lednu 1995 jako reakce policie na vzniklé potřeby spojené s politicko-společenskými změnami v Česku, na které se navázaly nové druhy trestné činnosti. Je výkonným pracovištěm kriminální policie a vyšetřování. Odhalováním organizovaného zločinu se podílí na udržování vnitřního pořádku a bezpečnosti v zemi.

Regionální členění ÚOOZ

V Praze sídlí centrální pracoviště se specializovanými odbory zabývajícími se jednotlivými druhy organizované trestné činnosti a odborem strategické analýzy a informatiky. Ten se zaměřuje na zpracování a vyhodnocování informací k organizované trestné činnosti.

Útvar je v rámci České republiky rozdělen do několika oblastí. Pobočky ÚOOZ se pak věnují především organizované trestné činnosti v příslušném regionu. Detektivové působí kromě hlavního města v Českých Budějovicích, Plzni, Teplicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě.

Jedním ze specifických průvodních znaků činnosti útvaru je skutečnost, že neinformuje o aktuálním stavu organizovaného zločinu ve státě a případech, na kterých právě pracuje. Děje se tak z taktických důvodů podobně, jako to dělají obdobné policejní složky kdekoli na světě.

„Žádný nám podobný útvar zabývající se stejnou problematikou kdekoli na světě si nemůže dovolit prostřednictvím veřejných zdrojů sdělovat těm, kteří organizovaný zločin představují, jakými operativními informacemi disponuje a na čem aktuálně pracuje,“ řekl ředitel ÚOOZ Robert Šlachta.

Národní kontaktní bod pro terorismus

V rámci útvaru funguje řada specializovaných pracovišť. Takovým je například Národní kontaktní bod pro terorismus (NKBT), který se zabývá bojem proti terorismu. Jedná se o centrální pracoviště policie, kde se zpracovávají všechny potřebné informace a dále s nimi odborníci pracují. Právě zde policie vyhodnocuje možné hrozby terorismu vůči České republice.

Organizovaný zločin v Česku

Současný organizovaný zločin existuje v nebezpečnější formě, než byla zločinnost balkánských a ruských pachatelů z počátku 90. let. V této souvislosti mluví policisté o tzv. zločinu domácím - tedy zločinu, který odnikud nepřišel a nemohl se nikam přesunout. Jeho vývoj souvisí se základními změnami v české společnosti - ekonomice i politice tak, jak se po roce 1989 odehrály.

Cílem organizovaného zločinu v Česku je maximální zisk a také ekonomický a společenský vliv za pomoci jakýchkoliv prostředků. Řadí se sem korupce, diskreditace nepohodlných osob či institucí nebo legalizace výnosů z trestné činnosti prostřednictvím zdánlivě legálního podnikání či investování.

Historie ÚOOZ

Před rokem 1992 bojovala s nejzávažnější trestnou činností, mající znaky organizovaného zločinu, Federální kriminální ústředna. Se vznikem samostatné České republiky byla v lednu 1993 vytvořena Ústředna kriminální policie.

Na přelomu let 1994 až 1995 proběhly v kriminální policii organizační změny. V lednu 1995 vznikl Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, jehož součástí byla také Národní protidrogová centrála. ÚOOZ se stal pracovištěm kriminální policie s celostátní působností.

Protidrogová centrála byla ze struktury ÚOOZ vyjmuta v roce 2001, když se stala samostatnou policejní složkou zaměřenou na drogovou kriminalitu v ČR. Na začátku roku 2002 se v rámci dalších organizačních změn v policii stal ÚOOZ také vyšetřovací složkou. Útvar tak do dnešní doby nese název Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování ÚOOZ SKPV).

Pracoviště ÚOOZ

Odbor násilí

Zabývá se zločineckými skupinami páchajícími zvlášť závažnou trestnou činnost násilného charakteru - vraždy, loupeže, únosy, braní rukojmí, vydírání, použití nástražných výbušných systémů na celém území ČR apod.

Odbor nelegálních obchodů

Sleduje a rozpracovává aktivity zločineckých seskupení v oblasti nedovoleného obchodování se zbraněmi, střelivem, výbušninami a vojenským materiálem, nedovoleného obchodování s radioaktivními, chemickými, biologickými a ostatními vysoce nebezpečnými látkami a jejich přechováváním.

Odbor obchodu s lidmi a nelegální migrace

Zabývá se organizovanou trestnou činností zločineckých seskupení pachatelů v oblasti nelegální migrace, obchodu s lidmi, nedovoleného nakládání s lidskými orgány a tkáněmi, šíření dětské pornografie na internetu, trestné činnosti nucených prací a jiných forem vykořisťování.

Odbor zločineckých struktur

Prověřuje aktivity zločineckých struktur působících na území ČR v souvislosti s mezinárodním organizovaným zločinem s cílem vyhledávat, dokumentovat a realizovat jejich trestnou činnost. Mapuje mezinárodní propojení zločineckých skupin, spolupracuje s Europolem a Interpolem.

Odbor terorismu a extremismu

Sleduje aktivity a rozpracovává rozložení zločineckých struktur souvisejících s mezinárodním terorismem, monitoruje projevy terorismu na území České republiky s cílem dokumentovat tuto trestnou činnost pro trestně právní postih pachatelů. Jeho součástí je Národní kontaktní bod pro terorismus.

Odbor padělání

Vyhledává, prověřuje a vyšetřuje trestnou činnost spojenou s paděláním měny, šeků, kolků, směnek a dálničních známek, skimmování platebních karet. Provádí vlastní výkonnou operativně pátrací činnost, stejně jako metodickou, analytickou, preventivní, koordinační a řídící práci.

Odbor závažné majetkové trestné činnosti

Provádí vyhledávání, sběr a vyhodnocování informací k odhalení páchané nebo připravované organizované trestné činnosti na úseku krádeží motorových vozidel.

Odbor strategické analýzy a informatiky

Zabývá se shromažďováním, tříděním a ukládáním informací získaných činností jednotlivých výkonných organizačních článků útvaru do jednotného informačního systému útvaru.